• STATUT

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę BASKET-TRANSFER, zwane jest dalej Klubem Sportowym działającym w formie stowarzyszenia na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.), ustawy o kulturze fizycznej oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§2

Nazwa klubu jest prawnie zastrzeżona.

§3

Klub zostaje powołany na czas nieokreślony.

§4

Terenem działania klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą władz jest miasto Chojnice.

§5

Dla realizacji swych celów statutowych Klub może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§6

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§7

Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii, a decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd.

§8

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§9

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania

§10

Celem klubu jest:

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych,
2) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
3) wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport,
4) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży,
5) organizowanie wypoczynku o charakterze rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży,
6) organizowanie wolontariatu.

§11

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie imprez sportowo–kulturalnych: memoriały, turnieje, gry i zabawy sportowe, 2) organizowanie i udział we współzawodnictwie sportowym młodzieżowym i seniorskim, 3) wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia,
4) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem sportu i społeczeństwa obywatelskiego,
5) współdziałanie z innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń,
6) współdziałanie z osobami prawnymi i fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą oraz z osobami fizycznymi.

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§12

Członkowie Klubu dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych,
4) członków uczestników.

§ 13

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.
3. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.

§ 14

l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 15

Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu,
4) korzystać z pomocy i zaplecza Klubu w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Klubu z prawem głosu.

§ 16

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
2) regularnego opłacania składek członkowskich,
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Klubu,
4) dbania o dobre imię i mienie Klubu.

§ 17

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Klubu, zgłaszać do władz Klubu wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Klub zadań.
3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§ 18

1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Klubu.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.
4. Członkami uczestnikami mogą być małoletni – za zgodą przedstawicieli ustawowych na podstawie pisemnej deklaracji i przyjęci przez Zarząd. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uczestniczenia w zebraniach członkowskich lub głosowania w Walnym Zebraniu.

§ 19

1.Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Klubu,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 2 lat lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat – dotyczy członków zwyczajnych, uczestników i wspierających,
d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu lub działania na szkodę Klubu – dotyczy członków zwyczajnych, uczestników i wspierających.
e) rozwiązania klubu.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze klubu

§ 20

Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków Klubu, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd Klubu, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 21

1) Członkowie zarządu i Komisji rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
2) W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1 godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
3) Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 22

1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Klubu, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
2. Wybierana osoba do zarządu musi brać czynny udział w pracach klubu co najmniej przez jedną kadencję.
3. Rezygnacja członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

Walne Zebranie Członków Klubu

§ 23

1.Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
7.W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
8.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział :
a) z głosem stanowiącym-członkowie zwyczajni
b) z głosem doradczym-członkowie wspierający , honorowi i zaproszeni goście.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) ustalanie kierunków i programu działania Klubu,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielenie absolutorium Zarządowi,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich, oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8) nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Klubu,
9) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10) uchwalanie budżetu
11) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze,
12) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Klubu nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

Zarząd

§ 25

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, którzy spośród siebie wybierają prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Uchwały Zarządu zapadają, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Zasady działania zarządu ustala regulamin uchwalony przez zarząd.

§ 26

Do kompetencji zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Klubu zgodnie z celami statutowymi,
2) uchwalanie projektów planów działalności Klubu i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
4) ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Klubu i ich zatrudnianie,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
7) zwoływanie Walnego Zebrania,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych, uczestników i wspierających,
9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Klubu,
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
11) w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;
12) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
13) powoływanie i rozwiązywanie sekcji, komisji i zespołów problemowych.
14) uchwalanie regulaminu Biura Klubu.

§ 27

Powołując sekcję (komisję, zespół problemowy) Zarząd powołuje jej kierownika i może uchwalić regulamin działania.

§ 28

1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Klubu i jego Kierownika (Dyrektora).
2. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

Komisja rewizyjna

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3osób.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§ 30

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
7) wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie

§ 31

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.

§ 32.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu, ani być pracownikami Klubu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Klubu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

§ 33

1.Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.
2.Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klubu uzyskuje się :

a) ze składek członkowskich,
b) z darowizn, zapisów i spadków, środków pochodzących z ofiarności prywatnej, zbiórek publicznych,
c) z wpływów z działalności statutowej Klubu, dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
d) z dochodów z majątku Klubu,
e) z dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych i europejskich,
f) z innych źródeł.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Klubu.
4.Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazywane na konto.

§ 34

Do składania w imieniu Klubu oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym reprezentacji, zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 35

1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 21ust. 2).
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Klubu. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek Klubu, po wypełnieniu jego zobowiązań.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu , nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – prawo o stowarzyszeniach.